RebelArt

Dekoracje, Wnętrza, Inspiracje

Porady

Ile kosz­tują pręty zbro­je­niowe?

Ile kosz­tują pręty zbro­je­niowe?

Więk­szość domów jed­no­ro­dzinny ma przy­naj­mniej kilka ele­men­tów, które są wyko­nane z betonu zbro­jo­nego sta­lo­wymi prę­tami. W pro­jek­cie domu znaj­dziesz szcze­gó­łowe zesta­wie­nie, ile prę­tów będzie potrzebne dla kon­kret­nych ele­men­tów kon­struk­cyj­nych. Klu­czową rolę mają tutaj wymiary oraz mate­riał, z któ­rego są wyko­nane. Kupione pręty zbrojeniowe kompozytowe cena zawsze będzie atrak­cyj­niej­sza od prę­tów sta­lo­wych.

Co wpływa na cenę prę­tów zbro­je­nio­wych?

Pod­sta­wo­wymi para­me­trami, które musimy wziąć pod uwagę, są gru­bość i rodzaj prę­tów zbro­je­nio­wych.

Naj­czę­ściej w pro­jek­tach domów jed­no­ro­dzinnych wyko­rzy­sty­wane są pręty żebro­wane. Wyko­nane z nich zbro­je­nie umiesz­czamy w ławach fun­da­men­tów, scho­dach, stro­pach, ścian­kach czy też wień­cach. Oczy­wi­ście pręty główne trzeba spiąć za pomocą strze­mion, które wyko­ny­wane są z prę­tów gład­kich.

Pro­jekt kon­struk­cyjny powi­nien zawie­rać wszel­kie dane doty­czące ilo­ści, klasy i gatunku prę­tów zbro­je­nio­wych.

Kupu­jemy pręty zbro­je­niowe

Pręty zbro­je­niowe naj­czę­ściej kupu­jemy w naj­bliż­szych mar­ke­tach czy skła­dach budow­la­nych. Ich gaba­ryty nie­stety zde­cy­do­wa­nia podwyż­szają koszty trans­portu.

Oczy­wi­ście warto też wziąć pod uwagę trans­port z innymi mate­riałami budow­la­nymi. Niek­tóre składy pro­po­nują rabat lub trans­port w cenie zamó­wie­nia.

Całe zbro­je­nie kupu­jemy zgod­nie z zesta­wie­niem zawar­tym w pro­jek­cie. Wagę cało­ści prze­li­czamy na liczbę prę­tów. Ist­nieje także moż­li­wość zamó­wie­nia prę­tów na wymiar potrzeb­nych do poszcze­gól­nych ele­men­tów zbro­je­nia.

Uni­wer­salne kom­po­zy­towe pręty zbro­je­niowe

Pręty zbro­je­niowe kom­po­zy­towe cie­szą się coraz więk­szym zain­te­re­so­wa­niem, ponie­waż sta­no­wią dosko­nałą alter­na­tywne dla prę­tów sta­lo­wych. Dzięki nim możemy zna­cząco zmniej­szyć gru­bość betonu.

Pręty kom­po­zy­towe wyka­zują o wiele wyż­szą wytrzy­ma­łość na obcią­że­nia niż podob­nej śred­nicy pręty sta­lowe.

Naj­czę­ściej są wyko­rzy­sty­wane w miej­scach i w warun­kach, gdzie pręty sta­lowe mogą nie speł­niać wszyst­kich wyma­gań kon­struk­cyj­nych.

Pręty zbrojeniowe kompozytowe cena jest uzależniona od średnicy i długości pręta.

Wła­ści­wo­ści prę­tów kom­po­zy­to­wych

Dobrze wyko­nane zbro­je­nie kom­po­zy­towe jest zna­cząco lżej­sze od sta­lowego, a jed­no­cze­śnie ma wyż­szą wytrzy­ma­łość na roz­cią­ga­nie. Jego zasto­so­wa­nie prze­kłada się na zmniej­sze­nie wagi ele­men­tów żel­be­to­wych. Pręty zbro­je­niowe kom­po­zy­towe są pro­du­ko­wane z włó­kien szkla­nych, które są zato­pione w matrycy poli­me­ro­wej na bazie żywicy epok­sy­do­wej.

Lek­kie i wygodne w mon­tażu pręty zbro­je­niowe z kom­po­zytu zasłu­gują na najwyż­szą uwagę ze strony kupu­ją­cych, ze względu na bar­dzo korzystne ceny.

Udostępnij

O autorze